Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
info@corus.sk

EÚ fondy

V súčasnom programovom období 2007 – 2013 má Slovenská republika možnosť čerpať finančné prostriedky v celkovej výške 11,5 mld. €. Pre všetkých oprávnených žiadateľov to predstavuje reálnu šancu zlepšiť kvalitu svojich tovarov/služieb, rozšíriť svoju pôsobnosť, ale taktiež zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom odborného vzdelávania zamestnancov.


Odborné poradenstvo poskytujeme v rámci všetkých operačných programov:

 • OP Bratislavský kraj
 • OP Doprava
 • OP Informatizácia spoločnosti
 • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • OP Technická pomoc
 • OP Výskum a vývoj
 • OP Vzdelávanie
 • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • OP Zdravotníctvo
 • OP Životné prostredie
 • Regionálny operačný program
 • Program rozvoja vidieka
 • Program cezhraničnej spolupráce SR - AT
 • Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR
 • Program cezhraničnej spolupráce SR - HU
 • Program cezhraničnej spolupráce SR - PL
 • Európsky nástroj susedstva a partnerstva HU - SR - RO - UA
 • Švajčiarsky finančný mechanizmusV oblasti EÚ fondov zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné odborné služby:

 • výber vhodného operačného programu, prípadne odporučenie ďalších grantových možnosti a finančných nástrojov
 • komplexné vypracovanie projektu, projektovej žiadosti, prípadne poskytnutie odbornej pomoci klientovi pri ich vypracovávaní
 • komunikácia s riadiacim orgánom a zapracovávanie prípadných požiadaviek
 • riadenie a implementácia projektov
 • podporné analýzy a štúdie k projektom
 • verejné obstarávanie.